Komuniteti

Antarësimi në organizatën tonë është i mundshëm për të gjithë personat të cilët janë të interesuar për të bërë ndryshime pozitive në shoqërinë kosovare në përputhje me parimet dhe qëllimet e organizatës.

Puna Vullnetare

Qendra për Informim dhe Përmirësim Social (QIPS) është e hapur për të pranuar vullnetarë të rinj në projektet dhe aktivitetet të cilat realizohen në kuadër të veprimtarisë së organizatës.

Mbështetja juaj do të jetë ndihmesë që Qendra për Informim dhe Përmirësim Social (QIPS) të mund të vazhdojë të zhvillojë më tutje projekte, programe dhe aktivitete të ndryshme me karakter intervenues me qëllim përmirësimin e dinamikave psiko-sociale në shoqërinë kosovare.

Si mund të ndihmoj?

4 k
Total Donations
5
Campaigns Closed
79
Happy People
29 +
Our Volunteers