Donacione

Mbështetja juaj do të jetë ndihmesë që Qendra për Informim dhe Përmirësim Social (QIPS) të mund të vazhdojë të zhvillojë më tutje projekte, programe dhe aktivitete të ndryshme me karakter intervenues me qëllim përmirësimin e dinamikave psiko-sociale në shoqërinë kosovare.

Si mund ta ndihmoj QIPS-in?

 Donacionet e drejtpërdrejta në xhirollogarinë e QIPS-it bëhen përmes bankës.

 Të dhënat bankare NLB

 Emri i llogarisë: QIPS
 Banka: NLB Sh.A
 Xhirollogaria: 1708001600103522
 IBAN: XK051708001600103522
 Adresa: Rr. George Bush, nn, 10000, Prishtina, Kosovë

 Të dhënat bankare BKT

 Emri i llogarisë: QIPS
 Banka: BKT Sh.A
 Xhirollogaria: 1901012105031106
 IBAN: XK051708001600103522
 Adresa: 29 Ukshin Hoti, 10000, Prishtina, Kosovë